ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Το ξενοδοχείο Grecian Park αναγνωρίζει ότι η επιχειρηματική της δραστηριότητα ενέχει αλληλεπιδράσεις προς το Περιβάλλον και Δεσμεύεται να Αναγνωρίσει τις Αλληλεπιδράσεις αυτές και να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο στα πλαίσια του δυνατού και εφικτού προκειμένου να Βελτιώνει Συνεχώς την Περιβαλλοντική της Επίδοση. Στο πλαίσιο αυτό εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό EMAS.

Ειδικότερα το ξενοδοχείο δεσμεύεται για τα εξής:

 • Να αναγνωρίζει και να συμμορφώνεται πλήρως με την Περιβαλλοντική Νομοθεσία που διέπει την λειτουργία της επιχείρησης.
 • Να συμμορφώνεται πλήρως με όλες τις Περιβαλλοντικές Προδιαγραφές που απαιτείται ή έχει δεσμευθεί να τηρεί.
 • Να αναγνωρίζει και να αξιολογεί τις Περιβαλλοντικές Πλευρές των δραστηριοτήτων του.
 • Να αναγνωρίζει τις Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις, που προκύπτουν από τις Περιβαλλοντικές Πλευρές και να λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα για την ελαχιστοποίηση αυτών.
 • Να παρακολουθεί, να ελέγχει και να μετρά τις Σημαντικές Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις.
 • Να εκτελεί όλες τις αναγκαίες ενέργειες για Πρόληψη της Ρύπανσης.
 • Να βελτιώνει συνεχώς τις περιβαλλοντικές εmδόσεις του.
 • Να καθορίζει Σκοπούς και Στόχους βελτίωσης των περιβαλλοντικών του παραμέτρων.
 • Να διαθέτει τους απαιτούμενους πόρους για την επίτεύξη των Σκοπών και Στόχων.
 • Να θέσει μηχανισμό ελέγχου, ανασκόπησης και επανακαθορισμού των Σκοπών και Στόχων.
 • Να αναπτύξει μηχανισμό περιβαλλοντικής εκπαίδευση τον προσωπικού στην εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης αλλά και ευαισθητοποίησης αυτού σε Θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης.
 • Να διαθέτει Ικανό και 'Εμπειρο Προσωπικό για την εκτέλεση όλων των κρίσιμων για το περιβάλλον εργασιών.
 • Να παρέχει τους απαιτούμενους πόρους για την εφαρμογή τον Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και για την επίτευξη των Περιβαλλοντικών Σκοπών και Στόχων.
 • Να εφαρμόζει και να βελτιώνει συνεχώς το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισής του.
 • Να παρέχει τις απαραίτητες υποδείξεις στους πελάτες του ώστε να υποστηρίζουν την προσπάθεια του ξενοδοχείου για βελτίωση των περιβαλλονπκών παραμέτρων λειτουργίας της επιχείρησης.

Το ξενοδοχείο Grecian Park Θεωρεί ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι μονόδρομος και δεσμεύεται να εφαρμόζει κάθε δυνατό μέτρο προς αυτή την κατεύθυνση.


*Click to open PDF